A bajai R10-es vízügyi számítóközpont emléklapja

1974-től a vízügyi ágazat egyik első számítástechnikai centrumát teremtettük meg. A dr Zsuf­fa Ist­ván ve­ze­té­se alatt ala­pí­tott ba­jai szá­mí­tó­köz­pont ki­su­gár­zá­sa a kör­nyék­re nagy volt. Már a kez­de­tek­kor a nyi­tott ka­puk el­vét kö­vet­tük, mely­nek ha­tá­sá­ra hely­bé­li szak­em­be­rek és ér­dek­lő­dők ná­lunk kezd­ték az is­mer­ke­dést az in­for­ma­ti­ká­val. Nya­ran­ta tá­vo­li egye­te­me­ken ta­nu­ló hely­bé­li di­á­kok so­ka­sá­ga járt hoz­zánk szak­mai gya­kor­lat­ra, s in­for­ma­ti­kai dip­lo­ma­mun­ká­ra az or­szág sok egye­te­mé­ről ér­kez­tek vég­ző­sök. Ak­ko­ri­ban a szá­mí­tó­gé­pe­ket ál­ta­lá­ban erő­tel­jes bü­rok­ra­ti­kus bu­rok is véd­te, s mi hí­re­sek vol­tunk nyi­tott­sá­gunk­ról. Egy­ko­ri gya­kor­la­to­sa­ink és dip­lo­má­zó­ink kö­zül több KFKI-s és más él­vo­nal­be­li in­for­ma­ti­kai cég meg­ha­tá­ro­zó mun­ka­tár­sa ke­rült ki mel­lő­lünk. A ké­sőb­bi­ek­ben gyak­ran se­gí­tet­tek és se­gí­te­nek má­ig a he­lyi in­for­ma­ti­kai prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban. A köz­pont fe­lett a PC-k el­ter­je­dé­sé­vel el­járt az idő, s a víz­ügyi ága­zat is erő­sen kar­csú­so­dott. Ahogy a kez­de­tek­ben szo­kat­la­nul fi­a­tal mun­ka­tár­sak át­lag­élet­ko­ra el­ér­te a 3O-as éve­ik de­re­kát, 1991-től a szá­mí­tó­köz­pont meg­szűnt. Ha­tá­sa a ba­jai ré­gió vir­tu­á­lis ak­ti­vi­tá­sá­ban él to­vább: www.ba­ja.hu/CEU, az el­ső át­fo­gó meg­em­lé­ke­zés 2008. jú­ni­us 25-28. közt ren­de­zett kon­fe­ren­ci­án lesz.

In memoriam Baja Computer Center @ Local Water Office and its
VIDEOTON R10 computer

From 1974 we established the first computer center in Baja region and one of the first ones in water management branch of government organizations. Instead of a computer belonging to chain 360 series - due to Hungarian government's resentment towards IBM - a licenced copy of MITRA 15 French process controll machine was produced in Székesfehérvár by VIDEOTON company (sponsord the Europe wide well known soccerteam of the same name). The R10 computer had an initial capacity of 32kByte and a little less than a megaByte (786432 byte) HDD of MOM (of wich many of producers work nowadays at world class data saving company Kürt Rt (www.kurt.hu/) . Later memory reached 64kB ceiling and along with a second HDD we installed three magnetic tape devices, East-German Carl-Zeiss Jena make. Programming in Fortran, CDL and a range of assembly type languages was a task requested new type of approach towards work, the reason why our average age was under 25 then. Baja computer center's impact on the region was impulse. Since the very early stage we followed the "open gates" concept and as a consequence local professionals and those motivated began their acquaintance with information technology at/on our machine(s). In summers lots of local students of far away colleges and universities frequented us for their practical trainings and many graduatings from all over Hungary arrived to prepare their thesises in both informatics and civil engineering in our office. Despite the fact that red tape husk/layer protected or covered computers those days, we were famous for our openness. Many later decision makers and researchers of different IT institutions and high tech companies trace back to our former practicing students and thesis preparing graduates. Even nowadays they have often helped us with solution findings for local IT problems. Width the advent and spreading of PCs, time has gone over centralized computer centers and in the very meantime water related government branch has also got slimmer and slimmer in consequent waves of rationalizations. From 1991 computer center ceased to exist any longer, its effect lives on in virtual activity of Baja region however.(www.baja.hu/CEU and see our "future product" : Baja portal @ www.baja.hu) A commemorative reunion is organised from 25-28 June 2008 to remember founder prof Istvan Zsuffa DSc and Baja infotech roots.

Két érdekes cikk a számítástechnika őskoráról: Konrad Zuse(1910-1995) vs Neumann János(1903-1957)

Az ADUVIZIG bajai R10-es számítóközpontjában készült programok és PC-s utódaik regisztrációja
Felhasználói és érdeklődői adatgyűjtés az új, webes verziók értesítésére és a hálózati támogatásra

Program(ok):
Felhasználó (intézmény):
Kapcsolattartó (név+email+telefon):
Felhasználás kezdete, tapasztalatai:
Megjegyzések, visszaemlékezések:
Kérdések, javaslatok, felhasználói igények: